બુધવાર, 25 મે, 2016

જે સૌથી વધારે પ્રજનનક્ષમ હોય તેનો વિજય થાઓ - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક


યોગના એક વર્ગમાં એક યોગાભ્યાસી આસન કરતી વખતે કેટલી વાર તેણે એ આસન કર્યું તેની ગણત્રી રાખતો હતો. યોગ શિક્ષકે તેને આમ ગણવાનું બંધ કરવાનું કહ્યું - 'આ કોઈ ફરીફાઈ નથી. આ યોગ છે. તેના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરો. યોગ કરતાં કરતાં તમને જે અનુભૂતિ થાય તેને અનુભવવી એ વધારે મહત્ત્વનું છે.'