બુધવાર, 18 જાન્યુઆરી, 2017

અપ્સરાને મારી નાખો - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Kill the Aspara. નો અનુવાદ