બુધવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2017

ભાન અને ધ્યાનની માપણી - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§ દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Measuring Awareness and Attention.નો અનુવાદ