બુધવાર, 26 એપ્રિલ, 2017

સદા અધૂરાં અને બદલતાં રહેતાં સત્યો - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Never-complete and Ever-Changing truthsનો અનુવાદ