બુધવાર, 24 મે, 2017

ભગવાનનો અર્થ - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Meaning of Bhagavanનો અનુવાદ