બુધવાર, 5 જુલાઈ, 2017

એ સવાલ મને ન પૂછશો - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Don’t ask me that question!નો અનુવાદ