શનિવાર, 24 ડિસેમ્બર, 2011

'ભવિષ્યમાટેની પાંચ વિચારશક્તિ' - પૅપરબૅક આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના -- 1


['ભવિષ્યમાટેની પાંચ વિચારશક્તિ'[Five Minds for the Future] પુસ્તકનાં બે ભાગ - પૅપરબૅક અવૃત્તિની પ્રસ્તાવના અને સમાપન -નું આ બ્લૉગમાં ગુજરાતી ભાષાંતર પ્રસિધ્ધ કરવા માટે પ્રકાશકની અનુમતીમાટે તેમને બે વાર ઇ-મેઇલથી સંપર્ક કર્યો છે.તેમનો હજૂસુધી કોઇ હકારાત્મક કે નકારાત્મક પ્રતિભાવ મળ્યો નથી. તેથી આ વિષયપરની પૉસ્ટની જે શ્રેણી થશે તે અંગે જો તેમને કોઇ વાંધો હશે તો આ તેમજ આ પછીની બધી જ પાછી ખેંચી લેવાની રહેશે તે સમજ સાથે સાદર રજૂ.  --- અશોક વૈષ્ણવ]
                                            Particulars of the original book:
Title:
Five Minds for the Future
Author:
Howard Gardener
Publisher:
Harvard Business Press,
Boston, Ma., USA
Paperback Edition
Feb 01, 2009
ISBN 978 -1 – 4221 – 4535 – 7
Product number:10123-PBK-ENG
પુસ્તકના પ્રકાશકદ્વારા પ્રસ્તુત કરાયેલી પ્રકાશનની શરતો મને અનુકુળ ન હોવાથી આ પૉસ્ટની સામગ્રી પાછી ખેંચી લીધી છે.

તારીખઃ ૨૮-૧૨-૨૦૧૧