સોમવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2011

'ભવિષ્યમાટેની પાંચ વિચારશક્તિ' - પૅપરબૅક આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના -- 2

 'ભવિષ્યમાટેની પાંચ વિચારશક્તિ'ની પૅપરબૅક આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનાં ભાશાંતરની આ બીજી કડી છે. (પુસ્તકના પ્રકાશકદ્વારા પ્રસ્તુત કરાયેલી પ્રકાશનની શરતો મને અનુકુળ ન હોવાથી આ પૉસ્ટની સામગ્રી પાછી ખેંચી લીધી છે.)

તારીખઃ ૨૮-૧૨-૨૦૧૧