બુધવાર, 11 મે, 2016

સાવરણી તો છે જ સોઈ ઝાટકીને સાફ કરવા સારુ - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક