બુધવાર, 29 માર્ચ, 2017

દિવ્યતા સાથેના સંબંધની તવારીખ - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Dating the Divine.નો અનુવાદ