બુધવાર, 12 એપ્રિલ, 2017

સારાં લોકોને ગુલાબી ચબરખી - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Pink Things to Good Peopleનો અનુવાદ