બુધવાર, 21 માર્ચ, 2018

આપણે જે વાર્તાઓ કહીએ છીએ - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક
  • દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, On Stories we Tell, નો અનુવાદ
  • અનુવાદકઃ અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ ǁ ૨૧ માર્ચ, ૨૦૧૮