બુધવાર, 4 એપ્રિલ, 2018

નવાં ગોરાં લોકોનો બોજો - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક  • દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, New White Man’s Burden, નો અનુવાદ
  • અનુવાદકઃ અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ ǁ ૪ એપ્રિલ, ૨૦૧૮