બુધવાર, 3 ફેબ્રુઆરી, 2016

વિદૂષકનું મોત - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક
  • 'ધ મિડ ડે''માં ફેબ્રુઆરી ૨૩,૨૦૧૪ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ
  • અનુવાદકઃ અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ ǁ ફેબ્રુઆરી ૩, ૨૦૧૬