બુધવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2016

મંદિરોમાં પ્રવેશ અંગેના ભેદભાવ મંદિરોની દિવાલો જેટલાં જ જૂના છે - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક
  • 'ધ ટાઈમ્સ ઑફ ઈન્ડિયા' માં જાન્યુઆરી ૩૧, ૨૦૧૬ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ