બુધવાર, 14 સપ્ટેમ્બર, 2016

પણ આખરે તો એ કોનું કર્તવ્ય? - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક