બુધવાર, 4 જાન્યુઆરી, 2017

પૌરાણિક શાસ્ત્રો આપણે કેવી રીતે વાંચીએ છીએ? - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, How we read mythology નો અનુવાદ