બુધવાર, 19 જુલાઈ, 2017

નિરપેક્ષ હકીકત અને સાપેક્ષ સત્ય - મુદ્દાનો વિવાદ - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Objective fact vs subjective truth: A textbook fightનો અનુવાદ